Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens
Hoe is uw privacy geregeld bij Hordijk Loopbaanperspectief? U leest het in dit privacyreglement. De ‘u’ in dit document bent u: de klant van Hordijk Loopbaanperspectief. Als er ‘wij’ staat, gaat het over ons: Hordijk Loopbaanperspectief.

 

1. Vastleggen van persoonsgegevens
Hordijk Loopbaanperspectief is actief op het gebied van loopbaancoaching, outplacement en re-integratie. Wij streven ernaar onze klanten te ondersteunen bij hun loopbaankeuzes en de (arbeids)participatie van onze klanten te herstellen en te bevorderen. Hiervoor ontwikkelen wij coachingactiviteiten en -producten en we voeren deze uit. Het is voor onze coachingactiviteiten nodig om gegevens van klanten te registreren.

Wij ondersteunen onze klanten bij loopbaan ontwikkeling en de participatie in werk. Voor onze coaching en bedrijfsvoering is het noodzakelijk om gegevens van klanten te registreren. Dit doen wij conform de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

2. Waarom dit privacyreglement?

Het doel van dit privacyreglement is, om u te laten weten:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • waarom we deze verwerken en op welke wettelijke grondslagen we ons baseren
 • wat er met de gegevens gebeurt
 • welke rechten u heeft als het gaat om de gegevensverwerking
 • wat de gevolgen zijn als we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken

3. Om welke gegevens gaat het?

Bij het begin van een traject leveren u en onze opdrachtgevers gegevens bij ons aan. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld het UWV, de gemeente, of uw werkgever. U kunt zelf ook opdrachtgever zijn als het gaat om een particulier traject. Het gaat hierbij om gegevens als:

 • naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer
 • geslacht en geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN) en nationaliteit
 • gegevens over uw eventuele uitkering

Wij verwerken deze gegevens in onze administratie.

Tijdens het traject noteren wij nog meer gegevens over u, zoals:

 • gegevens over uw gezondheid
 • gegevens over gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.
 • eventuele arbeidsmarktvoorkeuren.

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening voor u goed uit te kunnen voeren.

4. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en wat zijn de wettelijke grondslagen?

We registreren persoonsgegevens van onze klanten om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Daarbij baseren we ons op de wettelijke grondslagen van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

5. Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?

We verwerken uw gegevens in onze administratie voor zover dat nodig is voor een optimale uitoefening van de coaching en de begeleiding. Dit betekent dat alleen Rien Hordijk en uw eigen coach uw persoonsgegevens mogen lezen en bewerken.

Alle coaches werkend voor Hordijk Loopbaanperspectief hebben toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren en de continuïteit te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld als uw coach ziek wordt en geen contact met u op kan nemen. Dan kan een andere coach van Hordijk Loopbaanperspectief contact met u op nemen.

We verstrekken gegevens alleen aan een (eventuele nieuwe) werkgever als dit nodig is voor een vaste, tijdelijke of proefplaatsing. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Op de bedrijfspagina van onze website kunnen uw bezoekgegevens voor analyse gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.    

6. Welke afspraken maken we over rapportages?

Voordat het coachingtraject begint, vertellen wij u welke afspraken wij maken over rapportages: aan wie rapporteren we, welke gegevens rapporteren we en met welk doel.

Rapportages 

Voor schriftelijke rapportages over u aan onze opdrachtgever geeft u schriftelijk uw toestemming of tekent u voor gezien. Wij rapporteren geen medische gegevens, mits u hierom vraagt en uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft (bijvoorbeeld als er contact gewenst is met een arts). Als er een vooraf een plan van aanpak of re-integratieplan gemaakt is, zal de rapportage gekoppeld worden aan de vorderingen van de door u en ons gestelde doelen. 

7. Wat gebeurt er als we uw gegevens niet mogen vastleggen/verwerken?

Als we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken dat kunnen we geen overeenkomst aangaan met u, uw werkgever of het UWV omdat we deze informatie nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: als u klant bent van UWV en u wilt ons geen inzage geven in uw Plan van Aanpak. Dit betekent dat wij u dan niet kunnen begeleiden in een traject.

8. Geheimhoudingsverplichting

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en onze coaches hebben een geheimhoudingplicht. Dat geldt zowel voor de gevoerde gesprekken als voor de vastgelegde informatie. We zorgen er dus voor dat uw gegevens niet worden verspreid of onnodig worden gedeeld met anderen zonder uw toestemming. Uitzonderingen hierop zijn:

 • als een wettelijke bepaling dit voorschrijft
 • als wij uw persoonsgegevens aan een andere coach binnen ons bureau geven om bijvoorbeeld de dienstverlening te kunnen continueren.

Indien wij derden inschakelen die met persoonsgegevens te maken krijgen (subverwerkers,  bijvoorbeeld een boekhouder), worden aan deze verwerkers dezelfde plichten inzake gegevensbescherming opgelegd. Uw privacy blijft dus altijd gewaarborgd.

9. Het bewaren van de gegevens

Voor het bewaren van uw gegevens zijn wij gebonden aan wettelijke regels van de overheid, opdrachtgever en de belastingdienst. Wij bewaren uw gegevens in principe 2 jaar na afsluiting van het traject. Indien u een traject heeft volgt vanuit het UWV is dit 5 jaar. Factuurgegevens bewaren wij 10 jaar.

10. Wat zijn uw rechten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegeven toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens altijd weer intrekken.

11. Beveiliging

Hordijk Loopbaanperspectief neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Ons bedrijf neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij checken regelmatig ons beleid en hebben een register van verwerkingsactiviteiten en een risico-inventarisatie waarin staat hoe wij procesmatig en beleidsmatig omgaan met uw gegevens.

12. Vragen, verzoeken en feedback

Wij hebben een contactpersoon die de privacy bewaakt. Rien Hordijk beantwoord graag uw vragen. U kunt ook bij haar een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekken van uw toestemming indienen. U kunt mailen naar hordijk [at] loopbaanperspectief.nl

13. Hopelijk bent u een tevreden klant

Dan horen wij dat graag van u. Maar mocht u toch een klacht hebben, dan vinden we het fijn als u contact met ons opneemt zodat we het probleem op kunnen lossen. Ons klachtenreglement vindt u op onze website. Mocht het probleem na het indienen van de klacht niet naar tevredenheid door ons zijn opgelost, dan kunt u als laatste stap een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Heeft u een klacht?
Vindt u dat wij de afspraken uit privacyreglement niet nakomen? Of heeft u een andere klacht over ons? Neemt u dan contact met ons op. Uw klacht nemen wij dan volgens ons klachtenregeling in behandeling. U vindt onze klachtenregeling ook op deze website.

professionele vertrouwelijkheid

Bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zijn belangrijke onderdelen van onze coaching en begeleiding. Zonder professionele vertrouwelijkheid kunnen wij niet werken, u moet er zeker van kunnen zijn dat alles wat er in de coaching en begeleiding aan de orde komt niet buiten u om naar anderen , zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of derden kunnen komen. Dat geldt eens te meer voor medische informatie, waar naast vertrouwelijkheid ook geheimhouding op rust en die ook niet in onze bestanden mag worden opgenomen.

Heeft u een klacht?
Vindt u dat wij de afspraken uit privacyreglement niet nakomen? Of heeft u een andere klacht over ons? Neemt u dan contact met ons op. Uw klacht nemen wij dan volgens onze klachtenregeling in behandeling.

mijn perspectief Contact